ค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้า!!!

ค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้า!!!

     เมื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว ท่านมีหน้าที่ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี และดำเนินการประชุมสามัญประจำปีเพื่อนอนุมัติงบการเงินในที่ประชุมสามัญ หากผู้ประกอบการยื่นงบการเงินล่าช้า หรือไม่ได้จัดทำงบการเงิน ก็จะมีค่าปรับเกิดขึ้นทั้งในส่วนของกรมพัฒฯ และกรมสรรพากร โดยมีค่าปรับดังนี้

กรณีที่บริษัทยื่นงบการเงินล่าช้า จะมีค่าปรับ 2 ส่วนคือ

1.ค่าปรับจากกรมพัฒฯ 

  • กรณียื่นงบล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน
ประเภทผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

อัตราค่าปรับ - ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

อัตราค่าปรับ - กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน รวม
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

1,000

1,000 2,000
บริษัทจำกัด

1,000

1,000 2,000
นิติบุคคลต่างประเทศ

2,000

2,000 4,000
บริษัทมหาชนจำกัด

2,000

2,000 4,000
กิจการร่วมค้า

2,000

- 2,000

   

  • กรณียื่นงบล่าช้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน
ประเภทผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

อัตราค่าปรับ - ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

อัตราค่าปรับ - กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน รวม
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

4,000

4,000 8,000
บริษัทจำกัด

4,000

4,000 8,000
นิติบุคคลต่างประเทศ

24,000

24,000 48,000
บริษัทมหาชนจำกัด

24,000

24,000 48,000
กิจการร่วมค้า

24,000

- 24,000

   

  • กรณียื่นงบการเงินล่าช้าเกิน 4 เดือนขึ้นไป หรือไม่ยื่นงบการเงิน  
ประเภทผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

อัตราค่าปรับ - ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

อัตราค่าปรับ - กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน รวม
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

6,000

6,000 12,000
บริษัทจำกัด

6,000

6,000 12,000
นิติบุคคลต่างประเทศ

36,000

36,000 72,000
บริษัทมหาชนจำกัด

36,000

36,000 72,000
กิจการร่วมค้า

36,000

- 36,000

   

2.ค่าปรับจากกรมสรรพากร

     บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี (โดยต้องยื่นเป็นประจำทุกรอบระยะเวลาบัญชี ไม่ว่าจะมีรายได้หรือไม่ก็ตาม) โดยมีค่าปรับ 3 ส่วนดังนี้

   2.1 ค่าปรับอาญายื่นแบบ ภ.ง.ด.50 เกินกำหนด (ปกติต้องยื่น ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี)

  • กรณียื่นแบบล่าช้าไม่เกิน 7 วัน  ปรับ 1,000 บาท
  • กรณียื่นแบบล่าช้าเกิน 7 วัน  ปรับ 2,000 บาท

   2.2 ค่าปรับอาญาไม่ยื่นงบการเงิน ค่าปรับ 2,000 บาท

   2.3 กรณีมีภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องชำระ มีเงินเพิ่มในอัตรา 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือน)

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์