บริการยื่นประกันสังคม

บริการยื่นประกันสังคม

ขอบเขตงานที่ให้บริการ

 • จัดทำแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
 • จัดทำแบบนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี
 • จัดทำแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงพนักงานเข้า-ออก
 • จัดทำแบบคำนวณค่าจ้าง กท.20ก ประจำปี
 • ดำเนินการขึ้นทะเบียนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 • นำส่งประกันสังคมให้ทุกเดือน
 • ดำเนินการแจ้งเข้า-ออกของพนักงาน และขอใช้สิทธิในการเบิกค่ารักษาจากประกันสังคม
 • บริการตอบปัญหาเกี่ยวกับประกันสังคมฟรี ตลอดอายุสัญญาบริการ

    

เอกสารที่ใช้ในการยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม

 • แบบ สปส.1-10 (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)
 • แบบ สปส.1-06 (กรณี แจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงานเคยยื่นเป็นผู้ประกันตนมาแล้ว)
 • แบบ สปส.6-09 (กรณีแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน)
 • แบบ สปส.9-02 (กรณีขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล)**
 • แบบ สปส.1-02 (หนังสือนำส่งกรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน)
 • แบบ สปส.1-03 (แบบขึ้นทะเบียนกรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน)
 • แบบ สปส.1-03/1 (แบบแจ้งกรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน)

   

กรณีขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ทำได้ 2 กรณี คือ

 1. เมื่อเริ่มเข้าทำงานในสถานประกอบการใหม่
 2. เมื่อสิ้นปี

(การให้บริการด้านประกันสังคม จะคิดค่าบริการเพิ่มจากค่าทำบัญชีอีก เดือนละ 500 บาท)

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์