ทำบัญชีรายปี

ทำบัญชีรายปี

     บริษัท บานาน่า แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีในจังหวัดภูเก็ต รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน ยื่นภาษีรายปี กิจการที่ทางสำนักงานบัญชีรับผิดชอบจัดทำบัญชีให้มีทั้งกิจการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา โดยทีมงานที่มีคุณภาพ ทางสำนักงานจัดทำบัญชีตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร เน้นการจัดทำบัญชีชุดเดียวตามแนวทางกรมสรรพากร และจัดทำรายงานสำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่กำกับดูแลกิจการ

     สำนักงานยินดีให้บริการรับทำบัญชีครบวงจร จัดหาผู้ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัทให้คำแนะนำด้านการจัดทำเอกสาร และให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร

   

      

ขอบเขตงานสำหรับบริการทำบัญชีรายปี

ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีของกิจการ

  ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีของกิจการ 

                                          

 

คำปรึกษาด้านระบบบัญชี

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับบัญชี และภาษีทั้งหมด ตั้งแต่การวางระบบบัญชี การจัดเตรียมเอกสารที่ต้องส่งต่อกรมสรรพากรทั้งหมด  

 

จัดทำสมุดรายวัน

 จัดทำสมุดรายวัน สมุดแยกประเภท งบทดลอง เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด

    

   

   

จัดทำและยื่นแบบภาษีผ่านระบบ Electronic (E-Service)

ตรวจสอบภาษีประจำเดือน ภ.ง.ด.1,3,53 ภ.พ.30 จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี และภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.50,51)

 

งานประกันสังคม

      

จัดทำรายงานและยื่นแบบประกันสังคมผ่านระบบ SSO-E service  

 

เอกสารกระทบยอด และทะเบียนสินทรัพย์   

                                 

 จัดทำรายงานกระทบยอด เจ้าหนี้ ลูกหนี้ เงินฝากธนาคาร รวมถึงทะเบียนสินทรัพย์

     

เงื่อนไขการทำบัญชีรายปี

 • กิจการต้องดำเนินการยื่นภาษี ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย ให้กับสรรพากรด้วยตนเอง
 • กิจการต้องดำเนินการยื่นประกันสังคมด้วยตนเอง
 • รายการยื่นภาษีประจำเดือนดังกล่าว กรณีสำนักงานพบว่ามีข้อผิดพลาด จะดำเนินการแจ้งให้กับกิจการทราบ

           

รายละเอียดที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำบัญชีรายปี

 • เอกสารประกอบรายการขาย ได้แก่ ใบกำกับภาษี ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
 • เอกสารประกอบรายการซื้อ ได้แก่ ใบกำกับภาษี ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ เป็นต้น
 • แบบแสดงรายการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย ที่ได้ยื่นกับสรรพากรในแต่ละเดือน
 • แบบแสดงรายการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก) และสำเนาหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
 • เอกสารประกอบการรับเงินจากลูกค้า เช่น สำเนาใบนำฝาก, ใบสำคัญรับ
 • เอกสารประกอบการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ เช่น สำเนาใบถอนเงิน, ใบสำคัญจ่าย
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งปี, Bank statement
 • หนังสือรับรองบริษัท (พร้อมวัตถุประสงค์)
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • ข้อบังคับบริษัท

     

      

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์