ทำบัญชีรายปี

ทำบัญชีรายปี

     บริษัท บานาน่า แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีในจังหวัดภูเก็ต รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน ยื่นภาษีรายปี กิจการที่ทางสำนักงานบัญชีรับผิดชอบจัดทำบัญชีให้มีทั้งกิจการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา โดยทีมงานที่มีคุณภาพ ทางสำนักงานจัดทำบัญชีตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร เน้นการจัดทำบัญชีชุดเดียวตามแนวทางกรมสรรพากร และจัดทำรายงานสำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่กำกับดูแลกิจการ

     สำนักงานยินดีให้บริการรับทำบัญชีครบวงจร จัดหาผู้ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัทให้คำแนะนำด้านการจัดทำเอกสาร และให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร

   

อัตราค่าบริการ รับทำบัญชีรายปี

ค่าบริการทำบัญชีเริ่มต้นเพียงปีละ 7,500 บาท เท่านั้น
อัตราค่าบริการข้างต้น ไม่รวมค่าสอบบัญชีประจำปี

     

พิเศษ!! สำหรับงบเปล่า (ไม่มีรายการเอกสาร)
ค่าบริการทำบัญชี ปิดงบการเงิน พร้อมทั้งตรวจสอบบัญชี
เพียง 12,000 บาท

      

ขอบเขตงานสำหรับบริการทำบัญชีรายปี

ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีของกิจการ

  ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีของกิจการ 

                                          

 

คำปรึกษาด้านระบบบัญชี

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับบัญชี และภาษีทั้งหมด ตั้งแต่การวางระบบบัญชี การจัดเตรียมเอกสารที่ต้องส่งต่อกรมสรรพากรทั้งหมด  

 

จัดทำสมุดรายวัน

 จัดทำสมุดรายวัน สมุดแยกประเภท งบทดลอง เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด

    

   

   

จัดทำและยื่นแบบภาษีผ่านระบบ Electronic (E-Service)

ตรวจสอบภาษีประจำเดือน ภ.ง.ด.1,3,53 ภ.พ.30 จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี และภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.50,51)

 

งานประกันสังคม

      

จัดทำรายงานและยื่นแบบประกันสังคมผ่านระบบ SSO-E service  

 

เอกสารกระทบยอด และทะเบียนสินทรัพย์   

                                 

 จัดทำรายงานกระทบยอด เจ้าหนี้ ลูกหนี้ เงินฝากธนาคาร รวมถึงทะเบียนสินทรัพย์

     

เงื่อนไขการทำบัญชีรายปี

 • กิจการต้องดำเนินการยื่นภาษี ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย ให้กับสรรพากรด้วยตนเอง
 • กิจการต้องดำเนินการยื่นประกันสังคมด้วยตนเอง
 • รายการยื่นภาษีประจำเดือนดังกล่าว กรณีสำนักงานพบว่ามีข้อผิดพลาด จะดำเนินการแจ้งให้กับกิจการทราบ

           

รายละเอียดที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำบัญชีรายปี

 • เอกสารประกอบรายการขาย ได้แก่ ใบกำกับภาษี ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
 • เอกสารประกอบรายการซื้อ ได้แก่ ใบกำกับภาษี ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ เป็นต้น
 • แบบแสดงรายการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย ที่ได้ยื่นกับสรรพากรในแต่ละเดือน
 • แบบแสดงรายการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก) และสำเนาหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
 • เอกสารประกอบการรับเงินจากลูกค้า เช่น สำเนาใบนำฝาก, ใบสำคัญรับ
 • เอกสารประกอบการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ เช่น สำเนาใบถอนเงิน, ใบสำคัญจ่าย
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งปี, Bank statement
 • หนังสือรับรองบริษัท (พร้อมวัตถุประสงค์)
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • ข้อบังคับบริษัท

     

      

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์