จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท

          ทางบริษัท บานาน่า แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีในจังหวัดภูเก็ต ยินดีให้บริการเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน การจดทะเบียนแก้ไขและการยื่นเอกสารประกอบกับหน่วยงานต่างๆ ปัจจุบันสำนักงานให้บริการจดทะเบียนผ่านระบบ E-Registration เพื่อให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนนิติบุคคล และประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

   

จดทะเบียนบริษัทกับเราดีอย่างไร

         สำนักงานของเราให้คำปรึกษาทุกอย่างที่เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทโดยไม่คิดเงิน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี ลูกค้าสามารถสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบริษัทเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการจดทะเบียนบริษัท

   

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัทมีอะไรบ้าง

ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับราชการ

จัดตั้งบริษัทจำกัด
หนังสือบริคณห์
อากรแสตมป์
หนังสือรับรอง
ใบสำคัญ
ค่าไปรษณีย์

   

ค่าบริการในการจัดตั้งบริษัท  ได้แก่

ค่าบริการจดทะเบียน
ค่าทนายความ
ค่าผู้สอบบัญชี

   

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการจดทะเบียนกับเรา

 • บริการจองชื่อ
 • บริการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มขอจดทะเบียนตั้งบริษัท
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • บริการเอกสารหลักฐานเกี่ยวเนื่อง เช่น ใบชำระค่าหุ้น, หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ เป็นต้น
 • ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • รายละเอียดวัตถุประสงค์บริษัท
 • รายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท
 • หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)
 • รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • DBD E-Filing

   

ระยะเวลาในการจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนสำเร็จภายใน 1-2 อาทิตย์หลังจากลูกค้าส่งข้อมูลครบถ้วน

   

ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการจดทะเบียน

 • ชื่อของบริษัท
 • ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ / สาขา พร้อมเลขรหัสประจำบ้านของที่ตั้งสำนักงาน
 • ทะเบียนบ้าน
 • Email และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้น และกรรมการ
 • วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้า
 • ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น
 • ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และจำนวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการจองซื้อไว้
 • ข้อบังคับ (ถ้ามี)
 • จำนวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชำระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
 • ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการ
 • รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • ตราสำคัญบริษัท

  บทความที่เกี่ยวข้อง

  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์