ทำบัญชีรายเดือน

ทำบัญชีรายเดือน

          บริษัท บานาน่า แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีในจังหวัดภูเก็ต รับทำบัญชีรายเดือน กิจการที่ทางสำนักงานบัญชีรับผิดชอบจัดทำบัญชีให้มีทั้งกิจการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา โดยทีมงานที่มีคุณภาพ ทางสำนักงานจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีโดยสภาวิชาชีพบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร เน้นการจัดทำบัญชีชุดเดียวตามแนวทางกรมสรรพากร และจัดทำรายงานสำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่กำกับดูแลกิจการ สำนักงานยินดีให้บริการรับทำบัญชีครบวงจร จัดหาผู้ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัทให้คำแนะนำด้านการจัดทำเอกสาร และให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร

   

ปัญหาส่วนใหญ่ที่ลูกค้าเคยพบเจอ คือ

 • ไม่มีคนช่วยเหลือเมื่อต้องการคำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี
 • สำนักงานบัญชีนำเงินของลูกค้าไปหมุนใช้ก่อน ไม่ยอมจ่ายภาษีให้
 • ปิดงบการเงินไม่ทันตามกำหนด เสียค่าปรับตลอด
 • ไม่เคยเห็นผลประกอบการ (งบกำไรขาดทุน) รายเดือนเลย
 • ไม่เคยได้รับคำแนะนำในการวางแผนภาษีที่ถูกต้อง

หากท่านวางใจให้เราดูแลบัญชี ปิดงบการเงิน ปัญหาที่ท่านเคยพบเจอ จะไม่เกิดขึ้นแน่นอน

หากท่านใช้บริการทำบัญชี ปิดงบกับเรา หมดปัญหาค่าปรับปิดงบล่าช้า เรารับประกัน!!

   

ทำไมผู้ประกอบการต้องจัดทำบัญชี

การทำบัญชี นอกจากกฎหมายจะกำหนดให้ทุกบริษัทต้องส่งงบการเงินไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้งแล้ว ประโยชน์ของการทำบัญชีเป็นรายเดือน ก็เพื่อให้บริษัทได้รู้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทมีผลประกอบการ กำไร หรือ ขาดทุน เท่าไหร่ บริษัทที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะมีการปิดบัญชีทุกเดือน นำผลประกอบการที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถหาแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้อีกด้วย

   

ทำไมควรจ้างสำนักงานบัญชี

 • จ้างบริษัทรับทำบัญชีมีค่าใช้จ่ายที่ถูกมาก เมื่อเทียบกับการจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท การจ้างพนักงานบัญชี 1 คน อาจจะไม่สามารถปิดบัญชีให้กิจการได้
 • สำนักงานบัญชีมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดทำบัญชี และการยื่นภาษี ทำให้ลดความเสี่ยงจากการทำบัญชีผิดพลาด นอกจากนั้นสำนักงานบัญชีมีการพัฒนาความรู้ ด้านบัญชีและภาษีตลอดเวลา มีความรู้ด้านการลดหย่อนภาษีให้กับกิจการเป็นอย่างดี
 • ผู้บริหารมีเวลามากขึ้นเพื่อไปหาแนวทางในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสร้างสายธุรกิจได้มากขึ้น

   

ขอบเขตงานสำหรับบริการทำบัญชีรายเดือน

ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีของกิจการ

ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีของกิจการ                                                                                                         

 

คำปรึกษาด้านระบบบัญชี

          ให้คำแนะนำเกี่ยวกับบัญชี และภาษีทั้งหมด ตั้งแต่การวางระบบบัญชี การจัดเตรียมเอกสารที่ต้องส่งต่อกรมสรรพากรทั้งหมด

 

จัดทำสมุดรายวัน

          จัดทำสมุดรายวัน สมุดแยกประเภท งบทดลอง เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด

    

   

   

จัดทำและยื่นแบบภาษีผ่านระบบ Electronic (E-Service)

          ภาษีประจำเดือน ภ.ง.ด.1,3,53 ภ.พ.30 จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี และภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.50,51)

 

งานประกันสังคม

          จัดทำรายงานและยื่นแบบประกันสังคมผ่านระบบ SSO-E service                                                                

 

เอกสารกระทบยอด และทะเบียนสินทรัพย์      

          จัดทำรายงานกระทบยอด เจ้าหนี้ ลูกหนี้ เงินฝากธนาคาร รวมถึงทะเบียนสินทรัพย์                                                              

    

รายละเอียดการรับทำบัญชีรายเดือน

 • อัตราค่าบริการทำบัญชีรายเดือนสามารถปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ ความซับซ้อนของรายการ เงื่อนไขของการกำกับดูแลกิจการแต่ละประเภทที่แตกต่างกันออกไป
 • อัตราค่าบริการรายเดือนข้างต้นรวมการบริการวางระบบบัญชีเบื้องต้นให้แก่กิจการ คำแนะนำในการจัดทำเอกสารที่ต้องใช้ในธุรกิจ การวางแผนภาษี เพื่อให้ธุรกิจสามารถประหยัดภาษีได้
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการ (ตาม พรบ.การบัญชี กำหนดให้กิจการต้องมีผู้ทำบัญชี)
 • สำนักงานตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนการบันทึกบัญชี หากกิจการจัดทำเอกสารไม่ถูกต้องทางสำนักงานจะมีข้อแนะนำสำหรับการปรับปรุงแก้ไข
 • บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี โดยใช้โปรแกรมคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากกรมสรรพากร
 • ยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินตามกำหนด ได้แก่ สปช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • จัดทำสมุดบัญชี ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ได้แก่
  • สมุดรายวัน สมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย และสมุดบัญชีแยกประเภท
  • การบันทึกและควบคุมลูกหนี้และเจ้าหนี้รายตัวสามารถออกรายงานซึ่งมีรายละเอียดลูกหนี้ และเจ้าหนี้แต่ละรายได้

     

      

  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์