บริการตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี

     บริษัท บานาน่า แอคเคาน์ติ้ง แแอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีในจังหวัดภูเก็ต ให้บริการด้านการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งประจำอยู่ที่สำนักงาน บริษัทได้ขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชี ไว้อย่างถูกต้องกับสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีการวางหลักประกันเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในการให้บริการงานตรวจสอบบัญชี 

     สำนักงานของเรามีผู้สอบบัญชี ที่เคยมีประสบการณ์ทำงานจากบริษัทตรวจสอบในกลุ่ม Big4 ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบโดยเฉพาะในหลากหลายอุตสาหกรรม

     ตามข้อกำหนดของกฎหมายบริษัทต้องมีการตรวจสอบบัญชีประจำปี เนื่องจากบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบงบดุล แล้วนำเสนองบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วให้อนุมัติที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นรอบบัญชี

     ทีมงานตรวจสอบบัญชีของเราปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยยึดตามมาตรฐานสอบบัญชีที่กำหนดขึ้นเพื่อให้งานตรวจสอบดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐาน นอกจากนั้นผู้สอบบัญชีสามารถให้ข้อเสนอแนะเรื่องระบบการควบคุม หรือความเสี่ยงที่พบจากการตรวจสอบต่อเจ้าของกิจการ เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือปรับปรุงระบบบัญชีของกิจการให้ดียิ่งขึ้น

   

ตรวจสอบงบการเงินกับเราดีกว่าอย่างไร

 • เรามีมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชี ซึ่งเป็นไปตามหลักสากล
 • เราใช้ระบบ IT เป็นส่วนช่วยในการตรวจสอบบัญชี โดยการประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบ
 • เรามีระบบการตรวจสอบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเสี่ยงภายใน และใช้ในการเสนอแนะผู้บริหาร
 • เรามีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมานาน ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้สอบบัญชีจะนำเสนองบการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และสามารถแนะนำผู้บริหารในส่วนที่เป็นข้อบกพร่องได้อย่างดี

   

ขอบเขตการรับงานสอบบัญชี

 • ตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ตามที่กฎหมายกำหนด
 • จัดทำรายงานเสนอข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน (ถ้ามี)

   

 

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการตรวจสอบบัญชี

 • หนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ และข้อบังคับ (ฉบับล่าสุด)
 • บอจ.5 (ฉบับล่าสุด)
 • แบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) สำหรับปีปัจจุบันที่ใช้ในการตรวจสอบ พร้อมกับรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
 • แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53, 1ก) สำหรับปีปัจจุบันที่ใช้ในการตรวจสอบ
 • แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี (ภ.ง.ด.50), แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • เอกสารอื่นๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบ หลังตอบรับงานสอบบัญชี
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์