การออกใบกำกับภาษี

การออกใบกำกับภาษี

     ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องจัดทำใบกำกับภาษี และสำเนาใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการทุกครั้ง และต้องจัดทำในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ส่งมอบใบกำกับภาษีนั้นแก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ส่วนสำเนาใบกำกับภาษีให้เก็บรักษาไว้

ใบกำกับภาษีต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

 

 1. คำว่า "ใบกำกับภาษี" ในที่ที่เห็นได้ชัด
 2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ออกใบกำกับภาษี
 3. ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการ
 4. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม ถ้ามี
 5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
 6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าและหรือของบริการให้ชัดแจ้ง
 7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
 8. รายการในใบกำกับภาษี ให้ทำเป็นภาษาไทย เป็นหน่วยเงินตราไทยและใช้ตัวเลขไทยหรืออารบิก

  

    

       ในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องการจัดทำใบกำกับภาษีรวมกับเอกสารทางการค้าอื่น เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีจำนวนหลายฉบับอยู่ในชุดเดียวกัน และใบกำกับภาษีมิใช่เอกสารฉบับแรกของเอกสารดังกล่าว ให้ปฏิบัติดังนี้ คือ

     

  1. ในใบกำกับภาษี และสำเนาใบกำกับภาษีของเอกสารชุดดังกล่าว จะต้องมีข้อความว่า "เอกสารออกเป็นชุด" ไว้ด้วย
  2. ในสำเนาของใบกำกับภาษี จะต้องมีข้อความว่า "สำเนาใบกำกับภาษี" ไว้ด้วย

     

   ข้อความว่า "เอกสารออกเป็นชุด" และ "สำเนาใบกำกับภาษี" จะต้องตีพิมพ์ขึ้นหรือจัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในกรณีจัดทำใบกำกับกับภาษีขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับและจะแก้ไขเพิ่มเติมด้วยวิธีประทับด้วยตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด ไม่ได้

   สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์